Raymond Qu­ene­au „Psia trawka, czyli pies i ząb” – „– Nie za­mie­rzam też mówić o życiu wszyst­kich lu­dzi. Więc tak to jest: są życia pełne możliwości i życia pełne nie­możności. Człowie­ka, który wi­dzi, że nie­możność za­my­ka przed nim wszel­kie dro­gi, na­zy­wa­my, zda­je się, zroz­pa­czo­nym. Jed­nakże wy­pa­dałoby wie­dzieć, dla­cze­go każda dro­ga jest nie­prze­jezd­na, dla­cze­go okręt to­nie i dla­cze­go dni są czar­ne.”

Raymond Qu­ene­au Psia trawka, czyli pies i ząb ,Wydawnictwo WAB 2014, stron 253. Projekt okładki ciekawy, kontrast kolorów idealnie pasuje do treści. … Więcej

Zabliźnione serca Max Blecher, Kto raz zo­stał wy­rwa­ny z życia i miał wy­star­czająco dużo cza­su i spo­ko­ju, aby zadać so­bie to jed­no za­sad­ni­cze py­ta­nie o jego sens – to jed­no je­dy­ne py­ta­nie – pozo­stanie za­tru­ty na za­wsze… Oczy­wiście świat będzie ist­niał da­lej, ale ktoś starł już gąbką z rze­czy ich zna­cze­nie…

Zabliźnione serca Max Blecher, Wydawnictwo WAB, seria Nowy Kanon, rok wydania 2013. Okładki z tej serii nie tylko przyciągają wzrok, ale są i niezwykle … Więcej