Category Archive: Wydawnictwo Marginesy

Pochowani w niebie. Niezwykła historia Szerpów i największej tragedii na K2 – Gamu chcia­ła zo­ba­czyć ki­ku­ty po am­pu­to­wa­nych pal­cach, więc roz­wią­zał sznu­rów­ki i zdjął tramp­ki. Obej­rza­ła jego sto­py, a po­tem po­cze­ka­ła, aż za­ło­ży skar­pet­ki. „Ma pan szczę­ście – po­wie­dzia­ła. – Może pan scho­wać swój smu­tek w bu­tach”.

Pochowani w niebie. Niezwykła historia Szerpów i największej tragedii na K2, tytuł oryginału: Buried in the sky: the extraordinary story of Sherpa climbers on K2 deadliest day, przełożyła Kaja Gucio, Warszawa 2019. Świetna książka,… Czytaj dalej

Maurice Herzog Annapurna – Po zwy­cię­stwie za­czy­na się dro­ga krzy­żo­wa.

Maurice Herzog Annapurna, tytuł oryginału Annapurna. Premier 8000, przełożył Rafał Unrug, Wydawnictwo Marginesy, Warszawa 2018. Każ­dy z lu­dzi gór ma swój cha­rak­ter. Czyż ist­nie­je bar­dziej upar­ta rasa? Louis Lachenal oraz Maurice Herzog dokonali pierwszego wejścia na… Czytaj dalej

Jürgen Thorwald Ginekolodzy -Tyl­ko ten na­ród ma pew­ną przy­szłość, w któ­rym tuż obok fla­gi na­ro­do­wej po­wie­wa­ją na sznur­ku pie­lu­chy.

Jürgen Thorwald Ginekolodzy, Wydawnictwo Marginesy. Fragment wstępu: Cza­sy, kie­dy Thor­wald po­dzi­wiał pio­nie­rów me­dy­cy­ny, a samą hi­sto­rię me­dy­cy­ny opi­sy­wał jako pa­smo wiel­kich osią­gnięć, już mi­nę­ły. Pi­sał: „Gi­ne­ko­lo­dzy będą książ­ką pro­wo­ka­cyj­ną. Opo­wia­da ona o bru­tal­no­ści wie­lu… Czytaj dalej

Tove Jansson „Wiadomość”- „Ka­rzę, po­my­ślał, daję im twa­rze, od któ­rych nie mogą uciec, są za­mknię­te.”

Tove Jansson „Wiadomość”, Wydawnictwo Marginesy. Tove Jansson (1914-2001)”Wiadomość” zbiór 31 opowiadań, Wydawnictwo Marginesy, Warszawa 2015 – niezwykle ciekawy zbiór opowiadań, wciągający w miarę czytania. Wiewiórkowe zmagania, skóra rysownika, listy do Konikovej czy dziwne… Czytaj dalej

Jaume Cabre „Wyznaję” „Bernat, nigdy się nie nauczysz, pomyślał Adrian. Wtedy zrozumiał, że ten człowiek jest niereformowalny i że będzie się potykał na tym samym kamieniu przez całe życie, nieskończenie wiele razy”

Jaume Cabre – pisarz kataloński urodzony w Barcelonie w 1947 roku. „Wyznaję” rok wydania 2013, z katalońskiego przełożyła Anna Sawicka, Wydawnictwo Marginesy, ponad 700 stron. Perła, bezcenna książka. Przyjemność, jaką mi dostarczyła ta… Czytaj dalej