About

Czy jest ktoś, kto cię kocha?

„Pieśń koguta” Viktor Fischl

„To był orze­szek mądro­ści, który musia­łem roz­łu­pać sam. Byłem podobny wie­wiórce, która obraca dookoła szyszkę, z któ­rej wyłu­skuje dobre nasionka. Naraz przy­po­mniał mi się sen o ateń­skiej ago­rze, kiedy to ja prze­ko­ny­wa­łem Pedra, że nawet jeśli nie możemy wie­dzieć, musimy przy­naj­mniej chcieć.

– Pocze­kaj! – zawo­ła­łem do Pedra, który oczy­wi­ście zda­wał sobie sprawę, że rzu­cił mi kąsek, który przez chwilę zaj­mie moją uwagę, i już szy­ko­wał się do odlotu. – Pocze­kaj, czy to nie ty mówi­łeś, że i kapłon chce, ale nie może?

Na chwilę zamilkł. Potem, jak gdy­bym zmu­sił go do wyzna­nia, wywi­nął się:

– No, dobrze. Jeśli cię to postawi na nogi. Prze­ko­na­łeś mnie. Chcieć – a chcieć może i kapłon – to wię­cej, niż móc.”