Emma Larkin „Spustoszenie. NIEOPOWIEDZIANA HISTORIA O KATASTROFIE I DYKTATURZE WOJSKOWEJ W BIRMIE” – „Przy­ła­pa­łam się na pra­gnie­niu, żeby ta roz­dzie­ra­ją­ca li­ta­nia o utra­cie naj­bliż­szych się skoń­czy­ła, ale wciąż po­ka­zy­wa­no mi ofia­ry tra­ge­dii – ro­dzi­ców, któ­rzy stra­ci­li wszyst­kie dzie­ci, dzie­ci, któ­re zo­sta­ły osie­ro­co­ne, i tych, któ­rzy prze­ży­li jako je­dy­ni z ca­łej ro­dzi­ny.”

Emma Larkin Spustoszenie. Nieopowiedziana historia o katastrofie i dyktaturze wojskowej w Birmie, Wydawnictwo Czarne, przekład z języka angielskiego Agnieszka Nowakowska, reportaż. … Więcej

Raymond Qu­ene­au „Psia trawka, czyli pies i ząb” – „– Nie za­mie­rzam też mówić o życiu wszyst­kich lu­dzi. Więc tak to jest: są życia pełne możliwości i życia pełne nie­możności. Człowie­ka, który wi­dzi, że nie­możność za­my­ka przed nim wszel­kie dro­gi, na­zy­wa­my, zda­je się, zroz­pa­czo­nym. Jed­nakże wy­pa­dałoby wie­dzieć, dla­cze­go każda dro­ga jest nie­prze­jezd­na, dla­cze­go okręt to­nie i dla­cze­go dni są czar­ne.”

Raymond Qu­ene­au Psia trawka, czyli pies i ząb ,Wydawnictwo WAB 2014, stron 253. Projekt okładki ciekawy, kontrast kolorów idealnie pasuje do treści. … Więcej

Sven Lindqvist „Wytępić całe to bydło” – „Unicestwianie gorszych ras jest usprawiedliwione. Prowadzi bowiem stopniowo do zacierania różnic między rasami, aż wreszcie świat na nowo zaludni jedyna, prawie homogeniczna rasa. Świat, w którym nikt już nie będzie niewolnikiem najszlachetniejszych egzemplarzy żyjącej dziś ludzkości. Tak myślał Wallace.”

Sven Lindqvist „Wytępić całe to bydło”, Wydawnictwo WAB, Warszawa 2011. Fragment z opisu wydawnictwa WAB: „Zainspirowany Jądrem ciemności Josepha Conrada, Sven … Więcej

J.M. Coetzee „Foe” i wyobrażenia „My wszyscy odczuwamy w sercu ciągoty, by żyć jako ludzie wolni; któż z nas jednak potrafi rzec, co to takiego prawdziwa wolność? (…)Co oznacza wolność, Susan, nie potrzeba nam wiedzieć. Wolność to ledwie słowo, jak każde inne. To podmuch powietrza, siedem liter na tabliczce. To jeno nazwa: tak nazywamy owo pragnienie, o którym mówisz, pragnienie, by żyć jako ludzie wolni. Nas obchodzi pragnienie właśnie, nie nazwa. Jeżeli nawet nie umiemy wyrazić słowami, co to jest jabłko, nie znaczy to wcale, że nie wolno nam jabłka zjeść.”

Wydawnictwo Znak 2007, stron 160, J.M. Coetzee „Foe„ – ciekawa książka, wciągająca, potrzebuję ja strawić:) Od dziecka uczy się nas … Więcej

Zabliźnione serca Max Blecher, Kto raz zo­stał wy­rwa­ny z życia i miał wy­star­czająco dużo cza­su i spo­ko­ju, aby zadać so­bie to jed­no za­sad­ni­cze py­ta­nie o jego sens – to jed­no je­dy­ne py­ta­nie – pozo­stanie za­tru­ty na za­wsze… Oczy­wiście świat będzie ist­niał da­lej, ale ktoś starł już gąbką z rze­czy ich zna­cze­nie…

Zabliźnione serca Max Blecher, Wydawnictwo WAB, seria Nowy Kanon, rok wydania 2013. Okładki z tej serii nie tylko przyciągają wzrok, ale są i niezwykle … Więcej